Đất đấu giá công viên Cầu Giấy

Điều kiện tham gia đấu giá đất Cầu Giấy và quy định đấu giá đất

Thời gian, địa điểm kiểm tra thực địa khu đất
1.        Thời gian kiểm tra thực địa: thực hiện theo thông báo mời tham gia đấu giá, quy định tối thiểu 02 ngày trước khi mở phiên đấu giá.
2.        Địa điểm tập trung: Tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy, sau đó ra thực địa khu đất đấu giá; hoặc người tham gia đấu giá có thể đến trực tiếp khu đất đấu giá để thăm thực địa.
3.        Địa điểm kiểm tra thực địa: tại khu đất tổ chức đấu giá.


Xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá và Giám sát thực hiện phiên đấu giá quyền sử dụng đất 
(Căn cứ Điều 15 Bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND)
1.      Xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá
Việc xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá được tiến hành ngay sau khi hết thời hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy tổ chức xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá của Người đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 7 Bản quy định ban hành kèm Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND  Thành phố Hà Nội. Việc tổ chức xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá được thực hiện trong điều kiện bảo mật và được lập Biên bản, các thành phần tham dự phải ký tên xác nhận nội dung biên bản và được lưu trữ trong hồ sơ đấu giá. Thông báo công khai danh sách những người không đủ điều kiện tham gia đấu giá tại Trụ sở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy và Đơn vị thực hiện phiên đấu giá. Hồ sơ xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá, danh sách những người đăng ký tham gia đấu giá và danh sách Người tham gia đấu giá đủ điều kiện tham gia đấu giá được bảo quản theo chế độ mật.
2.      Giám sát thực hiện phiên đấu giá quyền sử dụng đất
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy mời đại diện Cơ quan Tư pháp, Tài chính, Thanh tra, chính quyền địa phương nơi có đất đấu giá và đại diện tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến tham dự, giám sát thực hiện phiên đấu giá quyền sử dụng đất.
Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá
1.    Thời gian: thực hiện theo thông báo mời tham gia đấu giá của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy.
2.    Địa điểm đấu giá: thực hiện theo thông báo mời tham gia đấu giá của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy.
Trình tự tổ chức phiên đấu giá, nguyên tắc bỏ giá và xác định người trúng đấu giá 
(Căn cứ Điều 34 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, Điều 15 Thông tư 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp và Điều 16 Bản quy định ban hành kèm Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND Thành phố Hà Nội)
1.    Việc mở phiên đấu giá: được tiến hành sau khi đã xác định được danh sách người tham gia đấu giá.
Thời gian và địa điểm mở phiên đấu giá theo Thông báo mời đấu giá.
2.      Trình tự tổ chức phiên đấu giá:
Mở đầu cuộc bán đấu giá, đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; thông báo nội quy của cuộc bán đấu giá tài sản; công bố danh sách người đăng ký tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; giới thiệu khu đất đấu giá; nhắc lại giá khởi điểm; thong báo bước giá; thời gian tối đa viết phiếu và bỏ phiếu; trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá.
3.      Nguyên tắc bỏ giá
-       Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng cho từng nhóm thửa đất (có cùng giá khởi điểm, bước giá, cùng điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, mở kết quả công bố công khai, tại chỗ, ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu đấu giá trên cơ sở các phiếu dự đấu giá hợp lệ có giá bỏ hợp lệ. Kết quả được xếp hạng theo giá bỏ từ cao xuống thấp.
-       01 người tham gia đấu giá sẽ được phát 01 tờ phiếu tham dự đấu giá và chỉ được bỏ 01 giá cho tất cả số lượng thửa đất đã đăng ký trong từng phiên đấu giá (cùng 01 nhóm đất). Nếu viết nhầm (trước khi bỏ phiếu) phải yêu cầu đổi tờ khác, không được tẩy xóa, sửa chữa trên tờ phiếu. Việc đổi phiếu trong thời gian quy định và được sự chấp thuận của đấu giá viên. Người tham gia đấu giá phải nộp lại tờ phiếu đã bị hỏng.
4.      Xác định người trúng đấu giá:
Việc xác định người trúng đấu giá dựa trên 2 tiêu chí: Có phiếu đấu giá hợp lệ và bỏ giá hợp lệ.
-  Phiếu đấu giá hợp lệ (có đóng dấu treo của Đơn vị thực hiện phiên đấu giá quyền sử dụng đất) là: Phiếu ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu và thống nhất với Hồ sơ xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá. Số tiền bỏ giá bằng chữ và bằng số trong phiên đấu giá phải thống nhất, nếu có sự sai lệch thì sẽ lấy giá trị bằng chữ để xét giá.
-  Giá trả hợp lệ: Là giá ghi trong phiếu tham gia đấu giá và bằng giá khởi điểm cộng với số nguyên lần bước giá. Trường hợp người tham gia đấu giá bỏ sai bước giá sẽ được làm tròn theo nguyên tắc cộng tăng lên cho tròn bước giá kế tiếp.
Công thức bỏ giá: Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm (giá sàn) + n lần nước giá (n là các số tự nhiên: 0,1,2,3,4,5,6...vv).
-         Người trúng đấu giá là người có phiếu dự đấu giá hợp lệ và có giá trúng đấu giá được chọn từ cao nhất xuống thấp dấn cho đến khi đủ số lượng thửa đất đưa ra đấu giá, được đấu giá viên công bố, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy xác nhận và cấp có thẩm quyền phê duyệt.
-       Trường hợp tại mức giá xét trúng đấu giá cuối cùng mà số lượng thửa đất đấu giá còn lại nhỏ hơn tổng sổ lượng thửa đất đăng ký đấu giá của những người bỏ cùng mức giá thì tổ chức cho những người đó đấu giá tiếp để chọn được người trúng giá. Nếu tất cả những người bỏ cùng mức giá này từ chối không bỏ giá tiếp thì tổ chức bốc thăm để xác định người trúng đấu giá và thứ tự quyền ưu tiên lựa chọn thửa đất.
-       Việc lựa chọn thửa đất của Người trúng đấu giá dựa trên nguyên tắc. Người có giá bỏ cao hơn sẽ được lựa chọn trước theo thứ tự từ 01 đến hết các thửa đất tổ chức đấu giá. Nếu tại cùng mức giá trúng đấu giá, có hai hay nhiều Người tham gia đấu giá bỏ bằng nhau thì việc phân định thứ tự quyền ưu tiên lựa chọn thửa đất được xác định bằng hình thức bốc thăm.
-       Đối với nhóm đất có 01 thửa đất đưa ra đấu giá: Người trúng đấu giá là người có phiếu dự đấu giá hợp lệ và giá trả hợp lệ cao nhất, được đấu giá viên công bố, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy xác nhận và cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp có nhiều người bỏ giá bằng nhau và là giá trả cao nhất thì cho những người đó đấu giá tiếp để chọn được người trả giá cao nhất. Nếu tất cả những người đó không đồng ý đấu giá tiếp thì tổ chức cho những người đó bốc thăm để xác định người trúng đấu giá.
-       Trường hợp người trúng đấu giá rút lại giá đã trả hoặc từ chối không nhận quyền trúng đấu giá trước khi đấu giá viên công bố kết quả đấu giá thì thực hiện theo quy định tại Điều 21 Quy chế này.
-       Danh sách Người trúng đấu giá được lập cùng biên bản kết thúc phiên đấu giá và công bố ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá, có sự chứng kiến của đại diện các bên.
Quyền và trách nhiệm của Người trúng đấu giá 
(Căn cứ Điều 18 Bản quy định ban hành kèm Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND Thành phố Hà Nội).
1.      Quyền của người trúng đấu giá:
-       Được công nhận kết quả trúng đấu giá và làm các thủ tục để nhận đất, xác lập quyền sử dụng đất theo quy định.
-         Được hưởng các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai.
-       Được quyền sử dụng hạ tầng kỹ thuật trong khu đất và kết nối hạ tầng kỹ thuật ngoài khu đất để phục vụ cho việc sử dụng đất.
2.      Trách nhiệm của người trúng đấu giá:
-       Nộp đầy đủ và đúng thời hạn tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất và thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền;
-         Thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng theo quy định.
-       Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với tổ chức); Ủy ban nhân dân quận (đối với hộ gia đình, cá nhân);
-       Chịu sự quản lý và giám sát của Nhà nước về đất đai, môi trường, quy hoạch, đầu tư xây dựng trong quá trình sử dụng đất;
-       Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp lệ phí trước bạ theo quy định của Bộ Tài chính trước khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xử lý tình huống phát sinh khi tổ chức đấu giá 
(Điều 38, Điều 39 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP)
1.      Rút lại giá đã trả
-       Tại phiên bán đấu giá quyền sử dụng đất, người đã trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá công bố người trúng đấu giá thì cuộc bán đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Trong trường hợp không có người trả giá tiếp thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.
-       Người rút lại giá đã bị trả bị truất quyền tham gia trả giá tiếp và không được hoàn trả khoản tiền đặt trước.
2.      Từ chối nhận quyền trúng đấu giá
-       Tại phiên bán đấu giá, khi đấu giá viên điều hành đã công bố người trúng đấu giá mà người này từ chối nhận thửa đất thì quyền sử dụng đất đối với thửa đất đó được bán cho người trả giá liền kề nếu mức giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối nhận quyền trúng đấu giá.
-       Trong trường hợp từ chối nhận quyền trúng đấu giá nêu trên mà có từ hai người trở lên cùng trả giá liền lề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối thì quyền sử dụng đất được bán cho một trong hai người trả giá liền kề đó, sau khi đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.
-       Trong trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối nhận quyền trúng đấu giá thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.
-       Trong trường hợp người trả giá liền kề không đồng ý mua thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.
-       Khoản tiền đặt trước của người từ chối nhận quyền trúng đấu giá được xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Quy chế này.
Vi phạm quy chế đấu giá và hình thức xử lý: 
(Khoản 4 Điều 29, khoản 2 Điều 38, khoản 1 Điều 39 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP)
1.    Các trường hợp vi phạm quy chế đấu giá và không được tiếp tục tham gia đấu giá
-         Người tham gia đấu giá sơ xuất không ghi đầy đủ các thông tin quy định có trên phiếu đấu giá (mà không ảnh hưởng đến kết quả đấu giá). Đấu giá viên sẽ hướng dẫn trực tiếp để hoàn thiện đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định. Nếu người tham gia đấu giá không đồng ý hoàn thiện theo hướng dẫn thì bị coi là phiếu không hợp lệ và không xét giá.
-         Người tham gia đấu giá trả giá cao hơn mức giá khởi điểm nhưng chọn sai bước giá và không đồng ý cộng tăng làm tròn cho phù hợp với giả trả hợp lệ theo quy định.
-       Người tham gia đấu giá rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá công bố người trúng đấu giá.
-       Người tham gia đấu giá trả giá thấp hơn giá khởi điểm.
-       Người tham gia đấu giá tham gia phiên nhưng không nộp phiếu đấu giá theo quy định (bao gồm việc không nộp thuế hoặc nộp phiếu muộn khi đã hết thời gian quy định; nộp tài liệu khác mà không phải phiếu đấu giá hợp lệ;...)
2.      Các trường hợp vi phạm quy chế đấu giá và không được trả lại tiền đặt trước:
-       Trong trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc bán đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.
-       Người tham gia đấu giá rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá công bố người trúng đấu giá.
-       Người tham gia đấu giá đã được Đấu giá viên công bố là người trúng đấu giá mà từ chối nhận quyền sử dụng đất.
-       Người trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá theo quy định.
Hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm nêu trên sẽ được xử lý theo quy định pháp luật, người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy chế đấu giá nêu trên sẽ không được hoàn trả lại khoản tiền đặt trước, toàn bộ số tiền được thu hồi nộp Ngân sách Nhà nước.

3.        Những trường hợp vi phạm các quy định khác trong quy chế này, hoặc nội quy đấu giá: Tùy từng trường hợp cụ thể được xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm: Thông báo đấu giá đất Cầu Giấy T6/2017 tại đây.
Được tạo bởi Blogger.