Đất đấu giá công viên Cầu Giấy

Hướng dẫn các bước đấu giá đất công viên Cầu Giấy 2017


Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy thông báo bán đấu giá đất tđối với 24 thửa đất thuộc các ô đất D2*, D4, D5, D11, D18, D21 đất đấu giá công viên Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Nội dung cụ thể về các bước đất giá đất như sau:

Bước 1: Mở phiên đấu giá

Phiên đấu giá đất công viên Cầu Giấy được mở sau khi đã xác định được danh sách người tham gia đấu giá.


Người đấu giá đất đến dự phiên đấu giá theo thời gian và địa điểm ghi rõ trong thông báo mời đấu giá vào ngày 10/06/2017.

Bước 2: Trình tự đấu giá đất 

  • Mở đầu phiên đấu giá đất công viên Cầu Giấy, đấu giá viên giới thiệu bản thân, người giúp việc và thông báo nội quy của buổi đấu giá đất.
  • Công bố danh sách những người đăng ký tham gia đấu giá đất và điểm danh xác nhận người tham gia.
  • Giới thiệu các khu đất đấu giá (các ô đất D2*, D4, D5, D11, D18, D21) và nhắc lại giá khởi điểm.
  • Thông báo bước giá và thời gian viết phiếu, bỏ phiếu đăng ký đấu giá đất.
  • Trả lời câu hỏi của người tham gia phiên đấu giá đất Cầu Giấy.

Bước 3: Nguyên tắc bỏ giá trong phiên đấu giá

Mỗi người tham gia đấu giá đất công viên Cầu Giấy sẽ được phát 01 tờ phiếu tham dự đấu giá đất và chỉ được bỏ 01 giá cho tất cả số lượng thửa đất đã đăng ký trong từng phiên đấu giá (cùng 01 nhóm đất). 

Nếu viết nhầm (trước khi bỏ phiếu) phải yêu cầu đổi tờ khác, không được tẩy xóa, sửa chữa trên tờ phiếu. Việc đổi phiếu trong thời gian quy định và được sự chấp thuận của đấu giá viên. Người tham gia đấu giá phải nộp lại tờ phiếu đã bị hỏng.

  • Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng cho từng nhóm thửa đất, có cùng giá khởi điểm, bước giá, cùng điều kiện về hạ tầng kỹ thuật. 
  • Mở kết quả công bố công khai, tại chỗ, ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu đấu giá trên cơ sở các phiếu dự đấu giá hợp lệ có giá bỏ hợp lệ. 
  • Kết quả được xếp hạng theo giá bỏ từ cao xuống thấp.

Bước 4: Xác định người trúng đất đấu giá

Việc xác định người trúng đấu giá dựa trên 2 tiêu chí: Có phiếu đấu giá hợp lệ và bỏ giá hợp lệ.
  • Phiếu đấu giá hợp lệ (có đóng dấu treo của Đơn vị thực hiện phiên đấu giá quyền sử dụng đất) là: Phiếu ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu và thống nhất với Hồ sơ xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá. Số tiền bỏ giá bằng chữ và bằng số trong phiên đấu giá phải thống nhất, nếu có sự sai lệch thì sẽ lấy giá trị bằng chữ để xét giá.
  •  Giá trả hợp lệ: Là giá ghi trong phiếu tham gia đấu giá và bằng giá khởi điểm cộng với số nguyên lần bước giá. Trường hợp người tham gia đấu giá bỏ sai bước giá sẽ được làm tròn theo nguyên tắc cộng tăng lên cho tròn bước giá kế tiếp.
Công thức bỏ giá: Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm (giá sàn) + n lần nước giá (n là các số tự nhiên: 0,1,2,3,4,5,6...vv).
  Người trúng đấu giá là người có phiếu dự đấu giá hợp lệ và có giá trúng đấu giá được chọn từ cao nhất xuống thấp dấn cho đến khi đủ số lượng thửa đất đưa ra đấu giá, được đấu giá viên công bố, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy xác nhận và cấp có thẩm quyền phê duyệt.
*Lưu ý: 
-       Trường hợp tại mức giá xét trúng đấu giá cuối cùng mà số lượng thửa đất đấu giá còn lại nhỏ hơn tổng sổ lượng thửa đất đăng ký đấu giá của những người bỏ cùng mức giá thì tổ chức cho những người đó đấu giá tiếp để chọn được người trúng giá. Nếu tất cả những người bỏ cùng mức giá này từ chối không bỏ giá tiếp thì tổ chức bốc thăm để xác định người trúng đấu giá và thứ tự quyền ưu tiên lựa chọn thửa đất.
-       Việc lựa chọn thửa đất của Người trúng đấu giá dựa trên nguyên tắc. Người có giá bỏ cao hơn sẽ được lựa chọn trước theo thứ tự từ 01 đến hết các thửa đất tổ chức đấu giá. Nếu tại cùng mức giá trúng đấu giá, có hai hay nhiều Người tham gia đấu giá bỏ bằng nhau thì việc phân định thứ tự quyền ưu tiên lựa chọn thửa đất được xác định bằng hình thức bốc thăm.
-       Đối với nhóm đất có 01 thửa đất đưa ra đấu giá: Người trúng đấu giá là người có phiếu dự đấu giá hợp lệ và giá trả hợp lệ cao nhất, được đấu giá viên công bố, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy xác nhận và cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp có nhiều người bỏ giá bằng nhau và là giá trả cao nhất thì cho những người đó đấu giá tiếp để chọn được người trả giá cao nhất. Nếu tất cả những người đó không đồng ý đấu giá tiếp thì tổ chức cho những người đó bốc thăm để xác định người trúng đấu giá.
-       Trường hợp người trúng đấu giá rút lại giá đã trả hoặc từ chối không nhận quyền trúng đấu giá trước khi đấu giá viên công bố kết quả đấu giá thì thực hiện theo quy định tại Điều 21 Quy chế này.
-       Danh sách Người trúng đấu giá được lập cùng biên bản kết thúc phiên đấu giá và công bố ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá, có sự chứng kiến của đại diện các bên.
>>> Xem thêm tin tức đấu giá đất Cầu Giấy 2017.
Được tạo bởi Blogger.