Đất đấu giá công viên Cầu Giấy

Một số quy định khi đấu giá đất Cầu Giấy

QUY ĐỊNH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
- Đất đấu giá Cầu Giấy -  

Thông tin khu đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá và hình thức sử dụng đất sau đấu giá
1. Các thửa đất đấu giá thuộc các ô đất D2*, D4, D5, D11, D18, D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội được chia thành 06 nhóm. Cụ thể như sau:
2. Mục đích, thời hạn, hình thức sử dụng đất sau khi trúng đấu gá:
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
- Hình thức sử dụng đất sau đấu giá: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất dưới hình thức giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.
Nguyên tắc, phương thức đấu giá
1. Nguyên tắc:
Việc đấu giá được thực hiện theo nguyên tắc công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bao vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.
2. Phương thức đấu giá:
Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín 01 vòng (01 lần) đấu giá từng nhóm thửa đất (có cùng giá khởi điểm, bước giá, cùng điều kiện về hạ tầng kỹ thuật). Thời gian viết và bỏ phiếu trả giá không quá 10 phút. Kết quả được công bố công khai ngay sau khi hết thời gian bỏ phiếu trên cơ sở các phiếu dự đấu giá hợp lệ có giá bỏ hợp lệ. Kết quả được xếp hạng theo giá bỏ từ cao xuống thấp. (Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá sẽ công khai các nội dung trong các phiếu đấu giá).
Điều kiện mở phiên: Số lượng đối tượng tham gia đấu giá tối thiểu phải gấp 02 lần số lượng thửa đất đưa ra đấu giá; Trường hợp thông báo mời đấu giá nhiều thửa đất, mà số người đăng ký tham gia đấu giá (và đủ điều kiện tham gia đấu giá) ít hơn quy định (không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá toàn bộ các thửa đất theo thông báo mời) thì Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy báo cáo UBND quận Cầu Giấy quyết định số lượng và vị trí thửa đất đưa ra đấu giá đảm bảo điều kiện để phiên đấu giá vẫn được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.
Trường hợp nếu số lượng người tham gia đấu giá không đủ điều kiện mở phiên đấu giá thì Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy sẽ xin ý kiến UBND quận để thực hiện gia hạn thời gian tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật. Những người đã nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước, tiền phí tham gia đấu giá nhưng không đủ điều kiện mở phiên đấu giá thì Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy thông báo đến từng người tham gia đấu giá ngay sau khi hoàn thành việc xác định điều kiện tham gia đấu giá để người đó rút tiền phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước về hoặc chấp nhận chờ đợi đến khi đủ điều kiện mở phiên đấu giá mà không được đặt kèm theo bất cứ điều kiện nào.
Người tham gia đấu giá có thể đăng ký đấu giá một (01) hay nhiều thửa đất tại cùng một nhóm đất, đăng ký đấu gia một hay nhiều nhóm đất với điều kiện phải nộp phí tham gia đấu giá tương ứng với số lượng thửa đất đăng ký đấu giá. Tại phiên đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người tham gia đấu sẽ được phát 01 phiếu tham dự đấu giá và chỉ được bỏ 01 giá cho tất cả số lượng thửa đất đã đăng ký đấu giá. Người tham gia đấu giá nhiều thửa đất có quyền, trách nhiệm tương ứng và không tách rời đối với toàn bộ số lượng thửa đất đã đăng ký đấu giá. (Bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau đây: Người đăng ký tam gia đấu giá nhiều thửa đất nếu rút lại giá đã trả hoặc có hành vi vi phạm Phương án đấu giá thuộc trường hợp không được hoàn trả lại tiền đặt trước thì sẽ bị tịch thu toàn bộ khoản đặt trước tương ứng với số lượng thửa đất đã đăng ký đấu giá; Người trúng đấu giá nhiều thửa đất nếu từ chối nhận quyền trúng đấu giá, không nộp đủ tiền tương ứng với số lượng thửa đất trúng đấu giá,... sẽ bị tịch thu toàn bộ khoản tiền đặt trước tương ứng với số lượng thửa đất đã trúng đấu giá.)
Kinh phí, nguồn chi phí thực hiện việc đấu giá (Căn cứ Điều 10 của Quyết định 54/2013/QĐ-UBND)
- Ngân sách quận Cầu Giấy
- Các nguồn kinh phí hợp lệ khác theo quy định tại Điều 10 Quyết định 54/2013/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội.
Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất
Đơn vị tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất: UBND quận Cầu Giấy.
Đơn vị trực tiếp tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất: UBND quận Cầu Giấy giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy là Đơn vị trực tiếp tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất.
Địa chỉ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy: Số 108 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Đơn vị thực hiện phiên đấu giá quyền đấu giá quyền sử dụng đất
Đơn vị thực hiện phiên đấu giá quyền sử dụng đất: Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện phiên đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo khoản 2, 3 Điều 10 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/04/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp.
Chi phí dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất trả cho đơn vị thực hiện phiên đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/03/2012 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành.
Đối tượng được tham gia đấu giá và không đượ tham gia phiên đấu giá quyền sử dụng đất
1. Đối tượng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân từ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự và thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại điều 55, điều 56 của Luật đất đai 2013.
2. Các trường hợp không được tham gia phiên đấu giá
- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha mẹ vợ, chồng, con, anh ruột, chị một, em ruột của đấu gia viên điều hành cuộc đấu giá.
- Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước.
- Các trường hợp không đủ điều kiện tham gia quy định tại khoản 1 Điều này và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về đấu giá (nếu có).
Trách nhiệm của đơn vị tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất
1. Quyền của Đơn vị tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất:
- Lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo tính công khai, minh bạch.
- Tham gia giám sát phiên đấu giá.
- Yêu cầu dừng phiên đấu giá nếu phát hiện có vi phạm.
2. Nghĩa vụ của Đơn vị tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất:
- Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định để báo cáo UBND quận Cầu Giấy phê duyệt.
- Ký hợp đồng và thanh toàn phí thực hiện đấu giá cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.
- Tổ chức xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá; Thông báo công khai danh sách những người không đủ điều kiện tham gia đấu giá; Chủ trì tổ chức buổi đi thăm thực địa khu đất đấu giá.
- Phát hành Hồ sơ mời đấu giá theo quy định.
- Phối hợp với Đơn vị thực hiện việc bán hồ sơ mời đấu giá, thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và các khoản thu tiền bán hồ sơ, phí tham gia đấu giá, khoản tiền đặt trước the quy định.
- Báo cáo phòng Tài nguyên và Môi trường, trình UBND quận quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức phiên đấu giá.
- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, thông báo bằng văn bản cho Người trúng đấu giá về việc nộp tiền trúng đấu giá.
- Hoàn trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá (và không vi phạm quy định phải bị xử lý tịch thu khoản tiền đặt trước) chậm nhất hai (02) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên bán đấu giá.
- Giải quyết, hoàn thiện giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất và bàn giao đất cho người trúng đấu giá.
- Nộp tiền thu được từ đấu giá, tiền thu của người tham gia đấu giá vi phạm quy chế, tiền phí tham gia đấu giá không chi hết, tiền hạt chậm nộp vào ngân sách Nhà nước.
Trách nhiệm của đơn vị thực hiện phiên đấu giá quyền sử dụng đất
1. Quyền của đơn vị thực hiện phiên đấu giá
- Yêu cầu Đơn vị tổ chức đấu giá cung cấp thông tin và hồ sơ tài liệu pháp lý cần thiết nhằm thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.
- Được hưởng mức chi phí dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và của Hợp đồng thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.
2. Trách nhiệm của đơn vị thực hiện phiên đấu giá
- Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng nguyên tắc và trình tự thủ tục quy định tại Nghị định só 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ, Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất cho thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Niêm yết công khai danh sách hồ sơ (người) không đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định.
- Ban hành Nội quy phiên đấu giá theo quy định.
- Bàn giao hồ sơ kết quả tổ chức phiên đấu giá cho Đơn vị tổ chức đấu giá theo quy định chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá.
           Quyền và trách nhiệm của người tham gia đấu giá
1.      Quyền của người tham gia đấu giá
-       Được tham dự phiên đấu giá (Bỏ giá đấu giá, ký các giấy tờ, tài liệu liên quan) nếu đủ diều kiện theo quy định của Phương án này và quy định pháp luật.
-       Được ủy quyền bằng văn bản ủy quyền hợp lệ cho người khác tham gia đấu giá. Trong một phiên đấu giá, một người chỉ được nhận ủy quyền của một đối tượng tham gia đấu giá và nếu đã là người tham gia đấu giá thì không được nhận ủy quyền của người đăng ký tham gia đấu giá khác.
-       Được cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến khu đất tham gia đấu giá.
-       Được trả lại tiền đặt trước trong thời gian chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá nếu không trúng đấu giá và không vi phạm quy chế đấu giá. (Khoản tiền đặt trước không được hưởng bất kỳ khoản lãi nào).
2.      Trách nhiệm của người tham gia đấu giá
-         Chấp hành nghiêm chỉnh nội dung bản quy chế này và nội dung phiên đấu giá.
-       Nộp hồ sơ để tham gia đấu giá và nộp phí tham gia đấu giá, khoản tiền đặt trước theo quy định.
-       Có mặt đầy đủ, đúng giờ để tham gia phiên đấu giá theo quy định. Trường hợp vì lý do bất khả kháng không thể có mặt tham dự phiên đấu giá được phải bỏ cuộc (Do gặp thiên tai hoặc tai nạn bất ngờ trong quá trình di chuyển đến địa điểm tham dự phiên đấu giá) thì phải thông báo cho đơn vị thực hiện đấu giá và phải có xác nhận của chính quyền nơi xảy ra sự việc. Nếu không có lí do chính đáng là vi phạm quy chế.
-         Khi đến tham gia phiên đấu giá phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có); không sử dụng rượu, bia, các chất kích thích; không mang theo vũ khí, chất cháy, gây nổ vào phòng đấu giá.

-       Không được rút đơn hoặc từ chối tham gia đấu giá sau khi đơn vị tổ chức đấu giá đã xác định đủ điện kiện tham gia đấu giá.

Được tạo bởi Blogger.