Đất đấu giá công viên Cầu Giấy

Quy chế chung khi đấu giá quyền sử dụng đất

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
- Đất đấu giá Cầu Giấy -  
Phạm vi ứng dụng
Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất công viên Cầu Giấy quy định trình tự, thủ tục, phương thức đấu giá đất, quyền và trách nhiệm của đơn vị tổ chức đấu giá đấu, tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp và đối tượng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với 24 thửa đất thuộc ô đất D2*, D4, D5, D11, D18, D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để xây dựng nhà ở theo quy hoạch đã được phê duyệt.
Giải thích từ ngữ
1. Đối tượng tham gia đấu giá: tổ chức, hộ gia đình, cá nhân từ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự và thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định pháp luật hiện hành (không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước để tham gia đấu giá quyền sử dụng đất).
2. Người tham gia đấu giá là một (01) người duy nhất có tên trong danh sách đủ điều kện tham dự phiên đấu giá và trực tiếp trả giả.
3. Giá khởi điểm: Là mức giá tối thiểu quy định cho 1 m2 đất theo Quyết định của UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá QSD đất.
4. Bước giá: Là khoảng cách giá quy định để người tham gia đấu giá trả giá và là phần chênh lệch giữa giá trúng và giá không trúng thấp hơn liền kề cho 01 m2 đất, trên cùng một thửa đất hoặc một nhóm các thửa đất đấu giá.
5. Giá trả hợp lệ: Là giá ghi trong phiếu tham gia đấu giá và bằng giá khởi điểm cộng với số nguyên lần bước giá. Trường hợp người tham gia đấu giá bỏ sai bước giá sẽ được làm tròn theo nguyên tắc cộng lên cho tròn bước giá kế tiếp.
6. Giá trúng: Là những giá trẻ hợp lệ cho 1 m2 đất được chọn từ cao nhất xuống thấp dần cho đến khi đủ số lượng thửa đất đưa ra đấu giá, được đấu giá viên công bố, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy xác nhận và cấp có thẩm quyền phê duyệt.
7. Khoản tiền đặt trước: Là một khoản tiền nhất định người tham gia đấu giá phải nộp để xác định trách nhiệm tham gia đấu giá của mình.
8. Ô đất: Là diện tích đất được quy hoạch để chia thành các lô đất nhỏ hơn được bao bọc bởi đường đi xung quanh, hoặc ít nhất là một mặt đường.
9. Lô đất: Là diện tích đất được quy hoạch để chia thành các thửa đất nhỏ hơn được bao bọc bởi đường đi xung quanh, hoặc ít nhất là một mặt đường.
10. Thửa đất: Là một phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ, nằm trong khu đất để giao trực tiếp cho người trúng đấu giá.
11. Nhóm đất: Là tập hợp các thửa đất có cùng giá khởi điểm và cùng bước giá.
12. Đồng tiền sử dụng trong mọi giao dịch theo quy chế này là Việt Nam đồng (viết tắt VNĐ).
13. Các từ ngữ, thuật ngữ khác trong bản quy chế này được sử dụng và hiểu theo nghĩa các từ ngữ của Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất công viên Cầu Giấy để giao đất cho thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Xem đầy đủ thông tin về đấu giá đất công viên Cầu Giấy 2017 tại đây.
Được tạo bởi Blogger.