Đất đấu giá công viên Cầu Giấy

Thông báo bán đấu giá đất Hà Nội T6/2017 - Đất đấu giá Cầu Giấy

Căn cứ Điều 13 Bản quy định ban hành kèm theo Quyết định 04/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND Thành phố Hà Nội, thông báo bán đấu giá đất Cầu Giấy Hà Nội. 

Theo đó, thông nào mời dự phiên đấu giá được thực hiện chậm nhất là 30 ngày trước ngày mở phiên đấu giá theo quy định của pháp luật đấu giá tại: Nơi tổ chức đấu giá, UBND phường nơi có đất và tại nơi có đất đấu giá, thông báo công khai ít nhất hai lần, mỗi lần cách nhau ba ngày trên phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương hoặc địa phương nơi có tài sản bán đấu giá về việc bán đấu giá tài sản.

Đồng thời được thực hiện tại Cổng thông tin điện từ Sở Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội, Báo Kinh tế và đô thị, Báo Hà Nội mới, Báo đấu thầu.


 Trên nội dung Thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất phải có đường dẫn đến nội dung mời đấu giá.

Điều 13. Hồ sơ mời tham gia đấu giá, thời gian và địa điểm công khai phát hành hồ sơ mời tham gia đấu giá 
(Căn cứ Điều 13 Bản quy định ban hành kèm theo Quyết định 04/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND Thành phố Hà Nội)
1.      Hồ sơ mời tham gia đấu giá gồm:
-         Thư mời đấu giá;
-         Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu kèm theo);
-         Mẫu Phiếu đấu giá;
-         Phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
-       Giới thiệu quy hoạch khu đất; mục đích sử dụng đất và các công trình hạ tầng kỹ thuật đã xây dựng (nếu có);
-         Sơ đồ mặt bằng về vị trí Khu đất, vị trí các thửa đất (nếu có);
-       Quy định về quản lý đầu tư, xây dựng công trình sau khi trúng giải và được bàn giao đất (nếu có).
2.      Thời gian và địa điểm công khai, phát hành hồ sơ mời tham gia đấu giá:
Hồ sơ mời đấu giá được niêm yết, phát hành công khai, không hạn chế tại trụ sở của đơn vị trực tiếp tổ chức đấu giá và niêm yết công khai tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường và Cổng thông tin điện tử UBND quận Cầu Giấy. Hồ sơ mời đấu giá (theo mẫu) được in, tải miễn phí.
Thời gian niêm yết công khai hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất kể từ ngày thông báo đến khi kết thúc phiên đấu giá quyền sử dụng đất,
Thời gian phát hành hồ sơ cụ thể: Thực hiện theo Thông báo mời đấu giá của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy.
Điều 14. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:
1.        Hồ sơ tham gia đấu giá được tiếp nhận không hạn chế về số lượng và được bảo quản theo chế độ “mật”. Thời điểm nộp tiền đăng ký tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính) liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá quyền sử dụng đất cho đến trước ngày mở phien đấu giá 02 (hai) ngày. Thời điểm thu tiền đặt trước của người đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian tối đa là 04 (bốn) ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá (theo Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012).
Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự đấu giá được nêu cụ thể tại Thư mời tham gia đấu giá.
Việc đăng ký được thực hiện thông qua các hình thức: nộp hồ sơ trực tiếp tới cơ quan tổ chức đấu giá hoặc gửi bằng thư bảo đảm (thời hạn nộp hồ sơ được tính theo thời điểm Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy tiếp nhận Thư đảm bảo do bưu điện chuyển đến); đồng thời nộp tiền đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 14 của Bản Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định 04/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND Thành phố Hà Nội.
2.      Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:
a)     Đối với tổ chức:
-       Đơn dự đấu giá theo mẫu: ghi rõ tên tổ chức, địa chỉ, số lượng thửa đất đăng ký đấu giá, nhóm đất đăng ký đấu giá và các thông tin yêu cầu trên đơn, ký tên và đóng dấu.
-       Bản sao chứng thực hợp lệ các tài liệu: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập tổ chức; Giấy Chứng minh nhân dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của người đại diện tổ chức (người đại diện theo pháp luật hoặc được ủy quyền hợp lệ).
-       Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).
-       Bản sao chứng từ xác định các khoản tiền người tham gia đấu giá đã nộp để đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (đối với trường hợp chuyển khoản qua Ngân hàng); trường hợp nộp tiền trực tiếp tại đơn vị tổ chức đấu giá thì không phải nộp bản sao chứng từ nộp tiền.
-       Giấy giới thiệu của tổ chức về việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (đối với trường hợp người nộp hồ sơ không phải là Người đại diện theo pháp luật của tổ chức).
b)     Đối với Hộ gia đình, cá nhân:
-       Đơn dự đấu giá theo mẫu: ghi rõ họ tên, địa chỉ, số lượng thửa đất đăng ký, nhóm đất đăng ký đấu giá và các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn, ký và ghi rõ họ tên.
-                     Bản sao chứng thực hợp lệ các tài liệu: Giấy Chứng minh nhân dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) và Hộ khẩu thường trú.
-       Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).
-       Bản sao chứng từ hợp lệ xác định các khoản tiền người tham gia đấu giá đã nộp để đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển khoản qua ngân hàng.
Lưu ý:
-       Hồ sơ dự đấu giá được bỏ vào một phong bì khổ A4 và nộp cho đơn vị tổ chức việc đấu giá để xét duyệt điều kiện tham gia phiên đấu giá theo quy định.
-       Người nộp hồ sơ phải xuất trình được bản gốc để cán bộ nhận hồ sơ đối chiếu kiểm tra (khi cần).
3.    Phí tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp phí tham gia đấu giá theo quy định là 500.000 đ/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ).
4.    Khoản tiền đặt trước: 1.000.000.000 đ/thửa đất (Một tỷ đồng trên một thửa đất).
Người tham gia đấu giá có thể lựa chọn nộp tiền phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước bằng hình thức nộp trực tiếp tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy hoặc chuyển khoản qua tài khoản:
-         Tên tài khoản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy
-         Số tài khoản: 3713. Mã quan hệ ngân sách: 1023706
-       Tại: Kho bạc nhà nước Cầu Giấy – Địa chỉ: Số 4 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Người nộp tiền phải lấy phiếu thu tiền đặt trước (hoặc chứng từ chuyển khoản) để nhận lại tiền đặt trước (trong trường hợp không trúng đấu giá và không vi phạm quy chế).
Đối với trường hợp chuyển khoản qua Ngân hàng, người nộp tiền phải lấy bản sao chứng từ xác định các khoản tiền người tham gia đấu giá đã nộp để nộp cùng hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.
Lưu ý:
-       Người tham gia đấu giá có thể đăng ký đấu giá một hay nhiều nhóm đất với điều kiện phải nộp hồ sơ và phí tham gia đấu giá tương ứng với số lượng thửa đất đăng ký đấu giá.
-       Người trúng đấu giá được trừ khoản tiền đặt trước vào số tiền trúng đấu giá phải nộp, người không trúng đấu giá và không vi phạm quy chế được trả lại tiền đặt trước chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.
5.    Thời gian và dịa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phí tham gia đấu giá, khoản tiền đặt trước: Thực hiện theo Thông báo mời đấu giá của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy.
Điều 15. Rút lại đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn đăng ký
Trước khi hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá mà người nộp hồ sơ dăng ký tham gia đấu giá có nguyện vọng (đơn đề nghị) xin rút đăng ký thì xử lý như sau: Phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước của người đã đăng ký được hoàn trả lại trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức phiên đấu giá.
Sau khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và Đơn vị tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất đã tổ chức xét duyệt hồ sơ các hồ sơ đủ điều kiện hợp lệ tham gia đấu giá, thì mọi trường hợp đã nộp hồ sơ mà có nguyện vọng xin rút đăng ký đấu giá đều không được chấp thuận.
Điều 16. Thời gian, địa điểm kiểm tra thực địa khu đất
1.        Thời gian kiểm tra thực địa: thực hiện theo thông báo mời tham gia đấu giá, quy định tối thiểu 02 ngày trước khi mở phiên đấu giá.
2.        Địa điểm tập trung: Tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy, sau đó ra thực địa khu đất đấu giá; hoặc người tham gia đấu giá có thể đến trực tiếp khu đất đấu giá để thăm thực địa.
3.        Địa điểm kiểm tra thực địa: tại khu đất tổ chức đấu giá.

>>>> Xem thêm: Thông tin đầy đủ về đấu giá đất Dịch Vọng Cầu Giấy 2017.
Được tạo bởi Blogger.